100,000

ผู้ใช้ 

เข้าใช้ได้

24 ชั่วโมง

มากกว่า 

500 หัวข้อ

LEARN ENGLISH NOW

           คอร์สเรียนออนไลน์ที่ตอบโจทย์คุณที่สุดในเวลานี้  ทั้งสะดวก สนุก และได้ความรู้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และคอร์ส สามารถเลือกคอร์สเรียนได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษในการทำงาน สำหรับธุรกิจ สำหรับชีวิตประจำวัน รมถึงการเข้าสังคม การเข้าสังคม และคอร์สเตรียมสอบอื่นๆ 

Active English Starter

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

Active English

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง (A2 – C1)  ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนได้ เช่น

  1. ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน  (English for everyday use)

  2. ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง (English for travel)

  3. ภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมงานอดิเรก (English for hobbies)

  4. ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและธุรกิจ (English for jobs and business)

Academic English

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ B1 ขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะ การฟัง และการอ่าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ หรือสำหรับการสอบ IELTS และ TOEFL

Professional Speaking 1&2

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับกลางขึ้นไป (B1 and higher) ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการพูดอย่างมืออาชีพ มีหัวข้อการเรียนที่หลากหลาย เช่น

  1. ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน (English for presentations)

  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง (English for negotiation)

  3. ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม (English for meetings)

  4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for networking)

IELTS - Easy, Intermediate & Advanced

หลักสูตร IELTS ของเราได้ทำการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสถาบันบริติชเคานซิลเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มผลคะแนนการสอบ IELTS ที่ต้องการพัฒนาทักษะ การฟัง และการอ่าน มีให้เลือก 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับพื้นฐาน (IELTS Easy) คะแนนเทียบเท่า 3.5 - 4.5 
2. ระดับกลาง (IELTS Intermediate) คะแนนเทียบเท่า 5 - 6.5
3. ระดับสูง (IELTS Advanced) คะแนนเทียบเท่า 7 - 9

TOEIC Starter

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC เน้นทักษะ การฟัง และการอ่าน เนื้อหาการเรียนเน้นการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในการทำข้อสอบ พร้อมทั้งเทคนิคและกลยุทธ์การทำแบบทดสอบในรูปแบบวิดีโอ 

TOEIC Tracker

เป็นคอร์สเรียนที่จำลองแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบโทอิกโดยเฉพาะ ที่มีความใกล้เคียงกับการทำข้อสอบจริงมากที่สุด 

Writing Practice

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับกลางขึ้นไป ( B1 and higher ) ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยทุกแบบฝึกหัด ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำ และช่วยแก้ไขการเขียนให้ดียิ่งขึ้นจากอาจารย์เจ้าของภาษา ภายใน 48 ชั่วโมง

Pronuncation Practice

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับสูง ( A1 - C1 level ) ที่ต้องการพัฒนาทักษะการออกเสียง คำศัพท์ ประโยคการพูด ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจ ผู้เรียนสามารถทบทวนการออกเสียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง